Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Αρχικη

Το σχολειο μας

Ευρωπαϊκα Προγραμματα

Δρασεις

Τα Τελευταια Νεα

Επικοινωνια

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Search our Site

Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας, στοιχεία τα οποία συναντούμε βέβαια και στη λειτουργία αυταρχικά οργανωμένης ομάδας. Η ειδοποιός διαφορά όμως της δημοκρατικά οργανωμένης ομάδας έγκειται στο σημαντικό γεγονός ότι τα προηγούμενα στοιχεία προέρχονται από τα μέλη της ομάδας, με ελεύθερη εκλογή, με συναίνεση και συμμετοχή και αφήνουν περιθώρια διαφορών και πλουραλισμού απόψεων. (Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ- Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας των σχολείων π. & δ.ε)

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, σύμφωνα με το Συνήγορο του παιδιού, ότι το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τις συμπεριφορές μαθητών και εκπαιδευτικών στον χώρο του σχολείου δεν είναι σαφές. Η επίλυση συγκρούσεων και η αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών έχουν κυρίως περιστασιακό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην επιβολή ποινών. Τα μέτρα και οι μέθοδοι για τη διασφάλιση της σχολικής πειθαρχίας και την προστασία της μαθησιακής διαδικασίας πολλές φορές δεν αξιοποιούνται στο σύνολό τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί δε λαμβάνουν την αναγκαία υποστήριξη και καθοδήγηση αλλά και ο ρόλος των μαθητών και των γονέων τους στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση και τήρηση σχολικών κανόνων είναι σε σημαντικό βαθμό υποβαθμισμένος.

Άλλωστε η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου- Άρθρο30 με τίτλο : Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου μεταξύ άλλων προβλέπει ότι:

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την ευθύνη της εφαρμογής των προβλεπόμενων παιδαγωγικών κατευθύνσεων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου. Για τον σκοπό αυτό στην αρχή του διδακτικού έτους και σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες προχωρά στην κατάρτιση ή τροποποίηση ενός πλαισίου κανόνων για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, του Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής. Με το πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται οι σκοποί της εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου. Το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι την ανάδειξη των νέων Μαθητικών Συμβουλίων και την κατάρτιση του ισχύει εκείνο του προηγούμενου σχολικού έτους. Στην εφαρμογή του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής βοηθούν το Συμβούλιο Τμήματος και ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια του τμήματος. Το Συμβούλιο Τμήματος α. αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο τμήμα και προεδρεύει ο/η αρχαιότερος/η των διδασκόντων/ουσών ή ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Υποδιευθυντής/ντρια, εφόσον διδάσκουν σ' αυτό, β. συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών/τριών του τμήματος, κ.λ.π.

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται λοιπόν απαραίτητη από το σύλλογο διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Νάουσας, η σύνταξη ενός κανονισμού που θα συμβαδίζει με το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο, θα προκύπτει μέσα από δημοκρατικές, συμμετοχικές διαδικασίες και θα διασφαλίζει, επομένως, τη δέσμευση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε σαφείς και οριοθετημένους εξαρχής κανόνες ρύθμισης της καθημερινότητας και των επιμέρους εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών σκοπών του σχολείου.

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. Ο σκοπός του σχολικού κανονισμού δεν είναι βέβαια ο περιορισμός της ελευθερίας οποιουδήποτε, αλλά η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

Με αυτό το σκεπτικό προτείνουμε τα εξής:

Α. Υποχρεώσεις των καθηγητών προς τους μαθητές.

Οι γενικές υποχρεώσεις των καθηγητών προς τους μαθητές τους, περιγράφονται στον Ν. 1566/1985 και εξειδικεύονται σε Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002. Σε κάθε περίπτωση οι καθηγητές οφείλουν:

 • * να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους.
 • * να υποστηρίζουν εξατομικευμένα τη μάθηση των μαθητών τους, όσο αυτό είναι εφικτό.
 • * να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας του κάθε μαθητή.
 • * να συμβάλλουν στην διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματoς. Ιδιαίτερα να διαπαιδαγωγούν τους μαθητές τους ώστε να αποφεύγονται οι μεταξύ τους εκφοβισμοί (bullying).

Β. Υποχρεώσεις των μαθητών
1. Συμπεριφορά

 • Γενικά οι μαθητές οφείλουν:
 • * να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά
 • * να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα
 • * να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιοδήποτε τρόπο
 • * να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου
 • * να χρησιμοποιούν ευγενική γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά
 • * να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο,χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν έως και στην απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο.
 • 2. Προσέλευση στο σχολείο
 • * Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη της πρωινής συγκέντρωσης, η οποία γίνεται στις 8:15.
 • * Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές συντάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων τους, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό.
 • * Η εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής και μη προκλητική και να συνάδει με τον οφειλόμενο σεβασμό στο σχολικό χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • 3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • * Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.
 • * Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή.
 • * Κανένας μαθητής από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται. να απουσιάσει από την αίθουσα διδασκαλίας χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως στη Διεύθυνση του Σχολείου, η οποία υποχρεούται να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών που βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.
 • * Δεν επιτρέπει στον εαυτό του αλλά και δεν ενθαρρύνει με τη στάση του τους άλλους να διακόπτουν τη διδακτική διαδικασία με ψιθύρους, αστεϊσμούς και κάθε είδους ενόχληση που εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 • * Φροντίζει να ολοκληρώνει το φαγητό του και τις βιολογικές του ανάγκες στο διάλειμμα. Δεν τρώει,ούτε πίνει μέσα στην τάξη εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος .
 • * Η αφομοίωση της διδασκαλίας και η συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία προϋποθέτει αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Απαγορεύεται συνεπώς αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθηγητής, ως βασικός υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:
 • (…) Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.(…)

(…) Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι:

α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Τα παιδαγωγικά μέτρα γ' και δ' επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο σχολείο δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή εφόσον πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο εάν επιπλέον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

(…) Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης». Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.


Άρθρο 32 Διαγωγή

1. Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους. 2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της μαθητικής κατάστασης των μαθητών/τριών που φοιτούν κάθε έτος στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, στα Γυμνάσια ΕΑΕ, στα Λύκεια ΕΑΕ, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 3. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 30). Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα. Τεύχος Β’ 120/23.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 4. Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής: α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής. β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/ τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής. γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. δ) Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/τρια υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περιπτ. δ της παρ. 3 του άρθρου 31, ώστε σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον να δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του/της. 5. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, ο οποίος αποφαίνεται κατά πλειοψηφία συνεκτιμώντας την εν γένει συμπεριφορά τους στο σχολείο και εκτός αυτού καθώς και τα παιδαγωγικά μέτρα ή τις ηθικές αμοιβές που έχουν καταχωριστεί στα οικεία βιβλία. Κάθε χαρακτηρισμός διαγωγής ως «καλής» ή «μεμπτής» πρέπει να είναι αιτιολογημένος. 6. Στην ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η διαγωγή των μαθητών/τριών των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής. 7. α) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών/ τριών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως στα απολυτήρια, στα αποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών. β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές/τριες που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής. 8. Καμία μεταβολή της διαγωγής μαθητή/τριας δεν μπορεί να γίνει από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών μετά την οριστική έξοδο του/της από το σχολείο.

 • 4. Αντιγραφή σε διαγώνισμα ή στις προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου
 • Η απόπειρα αντιγραφής τιμωρείται με αφαίρεση και μηδενισμό τουγραπτού. Ακολουθούν συστάσεις προς το μαθητή και ενημέρωση του γονέα του.
 • 5. Στον αύλειο χώρο
 • Για λόγους ασφαλείας, το παιγνίδι με μπάλες στην αυλή στη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται .
 • 6 . Αυθαίρετη έξοδος από το Σχολείο.
 • Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες της σχολικής λειτουργίας. Η έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της Διεύθυνσης. Επίσης δεν επιτρέπεται η είσοδος εξωσχολικών ατόμων ή ομάδων χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου.
 • 7. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον.
 • Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και μαθησιακά κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:
 • * σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου,
 • * δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, δεν γράφουν στους τοίχους και χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων
 • * διατηρούν το θρανίο τους καθαρό και σε άριστη κατάσταση. Κάθε τμήμα οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την αίθουσα του καθαρή και σε άριστη κατάσταση.Επισημαίνεται ότι μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τονκηδεμόνα του.
 • * 8. Κινητά τηλέφωνα
 • * Η κατοχή και η χρήση κινητού τηλεφώνουκαι συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων -κτηρίων και υπαίθριων χώρων -απαγορεύεται . Σε αντίθετη περίπτωση οι συσκευές αφαιρούνται από τους μαθητές, παραδίδονται στο Διευθυντή και επιστρέφονται στους κηδεμόνες στο τέλος της εβδομάδας.
 • * 10. Συμπεριφορά στην αίθουσα εκδηλώσεων.
 • * Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου,επιδεικνύοντας την ανάλογη σοβαρότητα.
 • 11. Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές
 • * Οι μαθητές που συμμετέχουν σε μορφωτική επίσκεψη, περίπατο ή εκδρομή του σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα καιτις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να έχουν κόσμια εμφάνιση καισυμπεριφορά και να μην ενοχλούν ή προκαλούν τους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή –επικοινωνία.

12. Υποχρεώσεις –Δικαιώματα γονέων

* Οι γονείς των μαθητών έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές του σχολείου στις τακτικές συναντήσεις τους και όποτε το επιθυμούν οι ίδιοι ή όποτε κληθούν για να συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων σχετικών με την επίδοση ή την συμπεριφορά των παιδιών τους. Συμμετέχουν επίσης στις εκδηλώσεις του σχολείου και στις συμβουλευτικές συναντήσεις του Σχολικού Συμβουλίου.

Γ. Διακήρυξη των δικαιωμάτων του μαθητή

 • * Έχω το δικαίωμα να προσπαθώ να βρω λύσεις στα προβλήματα των άλλων. Στην περίπτωση όμως που βρίσκονται σε κίνδυνο έχω υποχρέωση να βρω έναν ενήλικο που μπορεί να βοηθήσει.
 • * Έχω το δικαίωμα να κάνω λάθη και να αλλάζω γνώμη αλλά έχω υποχρέωση να επανορθώσω, αν η στάση μου επηρεάζει κάποιον άλλον.
 • * Έχω το δικαίωμα να μη ζω με φόβο. Δεν έχω το δικαίωμα να φοβίζω τους άλλους.
 • * Έχω το δικαίωμα να προστατεύω την ιδιωτική μου ζωή και την υποχρέωση να μην παρεμβαίνω στη ζωή των άλλων.
 • * Έχω το δικαίωμα να με σέβονται όπως σέβομαι κι εγώ τους άλλους.
 • * Έχω το δικαίωμα να εκφράζω τα συναισθήματά μου χωρίς να προσβάλλω τους άλλους.
 • * Έχω το δικαίωμα να λέω όχι χωρίς να αισθάνομαι άσχημα. Δεν έχω το δικαίωμα να αναγκάσω άλλους να κάνουν πράγματα που δε θέλουν.

ΠΗΓΕΣ:

* Σχολικοί Κανονισμοί και Δημοκρατική Διοίκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-

Προτάσεις από το συνήγορο του παιδιού προς το Υπουργείο Παιδείας.

* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π. & Δ. Ε.

* Σχολικός κανονισμός Βαρβακείου.

* Σχολικός κανονισμός Λαππείου Γυμνασίου Νάουσας.

* Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) ΚΕΦΑΛ